Zavedení nových výukových metod ICT v hudebně-teoretických a společenskovědních předmětech na Konzervatoři České Budějovice

Název projektu: Zavedení nových výukových metod ICT v hudebně-teoretických a společenskovědních předmětech na Konzervatoři České Budějovice

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.10/01.0033

Výše dotace z prostředků ESF: 2 509 054,74 Kč

Zahájení projektu: 1. srpna 2009

Ukončení projektu: 31. prosince 2011

Konzervatoř České Budějovice získala finanční podporu ve výši 2,5 mil. korun z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro svůj projekt s názvem Zavedení nových výukových metod ICT v hudebně-teoretických a společenskovědních předmětech na Konzervatoři České Budějovice (reg. číslo CZ.1.07/1.1.10/01.0033).

Cílem projektu, který probíhal od 1.8.2009 do 31.12.2011, bylo zlepšení podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele na Konzervatoři České Budějovice. Toho bylo dosaženo jednak zavedením jednotného ICT systému pro sedm hudebně-teoretických a společenskovědních předmětů, jednak vyšším využíváním techniky, e-learningu a digitalizovaných studijních podkladů ve výuce.

Realizovaný projekt přinesl rozšíření využívání moderních výukových metod a informačních technologií ve výuce Konzervatoře. Tím se výuka stane pro žáky poutavější a přitažlivější. Učitelům umožnil tento systém obohatit výuku multimediálními (animace, audio/videonahrávky, grafy, tabulky, prezentace) a zpětnovazebními prvky (testy, e-kurzy, ankety, cvičení, e-úkoly, atd.).

V rámci projektu byla na škole modernizována ICT technika a vytvořeno jednotné informační prostředí, umožňující učitelům uplatnit elektronické materiály ve výuce. Tyto materiály vytvořily samotní pedagogičtí pracovníci školy a staly se doplňkem tištěných učebnic.

Všechny uvedené prostředky byly od září 2009 začleněny do inovovaného školního vzdělávacího programu, čímž došlo k provázání nových metod a prostředků se vzdělávacím programem školy.

V závěrečné fázi projektu (v prvním pololetí šk. roku 2011/2012) proběhlo pilotní ověření nových ICT prostředků ve výuce zakončené evaluačním řízením prostřednictvím dotazníkových šetření mezi žáky a učiteli.

Studenti si v rámci projektu získané znalosti prohloubili prostřednictvím e-kurzů a testů, které měli díky internetovému ICT prostředí k dispozici i po skončení výuky. Formou testů si také mohli nenásilně ověřit, zda vše správně pochopili a v případě potíží jim zopakování příslušného e-kurzu umožní lépe zvládnout problematickou pasáž.

Učitelé měli možnost využívat moderní výukové metody, které díky názornosti, působení na více smyslů a interaktivitě vedly k rychlejšímu pochopení probírané látky. Zajímavé pojetí, využívání efektů, animací, videonahrávek, zpětnovazebných prvků, úkolů a cvičení přitom podněcuje žáky k aktivnímu za-pojení do výuky, vtahuje je do vyučované problematiky a zvyšuje díky zapojení více smyslů zapamatování probíraného učiva.

Žáci tak měli jak během výuky, tak při přípravě na ni možnost pracovat s celou řadou rozmanitých informací, a to v interaktivní podobě. Vzhledem k vysoké úrovni znalosti ovládání ICT technologií mladou generací by měl být žákům tento styl výuky podstatně bližší než klasické frontální postupy. Zvýšila se tak zároveň jejich možnosti uplatnění na trhu práce vzhledem k rozvoji znalostí např. v oblasti informačních technologií.

Navíc bylo možné tyto metody použít i pro výuku nepřítomných žáků (např. nemocných). V budoucnu se studenti budou moci zapojit ve spolupráci s učiteli do samotné přípravy výukových materiálů, např. tím, že natočí videosekvence do nových e-kurzů.

Pro cílovou skupinu učitelů bylo motivací pro zapojení do projektu možnost prohloubit si znalosti a dovednosti ve využívání ICT při výuce. Tím došlo k zvýšení jejich kompetencí pro využívání informačních technologií obecně.

Fotogalerie

foto 01 foto 02

logolink opvk

jck logo homepage

Kanovnická 22/391
370 61 České Budějovice
e-mail: konz.cb@volny.cz
tel., fax.: +420 386 352 089
stud. odd.: +420 386 110 426

IČ: 60 075 902
DIČ: CZ 60075902
IZO: 600 008 011

více ...

icons